Tilsagn om 25 millioner euro til Exilva

Borregaard har mottatt tilsagn om støtte på 25 millioner Euro (232 millioner kroner), til utvikling og kommersialisering av Exilva, Borregaards mikrofibrillære cellulose.

Støtten kommer fra Horizon 2020 Flagship programme, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Intensjonen med støtten er å redusere finansiell risiko forbundet med utvikling og markedsintroduksjon av ny teknologi i en kommersiell fase.

I forbindelse med prosjektet vil Borregaard lede et konsortium av europeiske selskaper og forskningsinstitusjoner bestående av Ayming (Belgia), Chimar (Hellas), KTH (Sverige), Unilever (Storbritannia) og Østfoldforskning (Norge).

Støtten skal dekke inntil 60% av Borregaards prosjektkostnader, begrenset oppad til 25 millioner Euro over tre år med oppstart fra 1.mai 2016. Støtten reduseres dersom prosjektet går med overskudd i løpet av perioden. 

Borregaard har utviklet Exilva mikrofibrillær cellulose siden 2007 gjennom forskning, pilottesting og i nært samarbeid med potensielle kunder. Råstoffet er spesialcellulose som splittes opp til et komplekst nettverk av fibriller i en egenutviklet, proprietær teknologi. Exilva har unike egenskaper som blant annet viskositetsregulator, stabilisator, konsistensgiver og vannbindingsmiddel. Produktet kan benyttes i en rekke anvendelser som lim, vaskemidler, kosmetikk, komposittmaterialer og andre industrielle bruksområder.