Responsible care

Borregaard erkjenner at selskapet har et særlig ansvar for å ta hensyn til miljøet. Derfor har Borregaard forpliktet seg til det internasjonale miljøansvarsprogrammet Responsible Care.  

 

GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR RC

Bedriftene forplikter seg slik: Vi vil lede og gjennomføre alle sider av virksomheten på en måte som beskytter helsen og ivaretar sikkerheten for medarbeidere, leverandører av varer og tjenester, kunder, brukere, naboer og allmennheten for øvrig. Vi vil bevare ressurser, pleie omgivelser og verne det ytre miljø. Vårt engasjement for bærekraftig utvikling og kontinuerlig forbedring viser vi ved å holde oss til prinsippene: 

1. POLICY

Vi vil ha en policy for helse, sikkerhet og miljø (HMS) som gir et korrekt uttrykk for vårt forpliktende engasjement og er en integrert del av vår øvrige forretningspolicy. Den skal være kjent og retningsgivende for alle medarbeidere.

2. EGNE OG LEVERANDØRERS MEDARBEIDERE

Deltagelse og engasjement hos alle medarbeidere vil være helt avgjørende for å oppnå våre mål. Vi vil ha personaletiske retningslinjer samt kommunikasjons-, opplærings- og treningsprogrammer for å oppnå et slikt engasjement og de nødvendige ferdigheter.

3. ERFARINGSUTVEKSLING OG SPREDNING

I tillegg til å forsikre oss om at våre aktiviteter dekker alle relevante krav, deler vi aktivt erfaring med våre industrikollegaer og søker å lære og innpasse "beste praksis" i vår egen virksomhet. Vi ønsker å få kollegaer i egen bransje tilknyttet Responsible Care og gi allmennheten kjennskap til programmet.

4. MYNDIGHETER

Vi søker aktivt samarbeid med lovgivere, andre myndigheter og den offentlige beredskap.

5. PRODUKSJONSSTEDET

Vi vil undersøke, ha full styring med og arbeide for å redusere risiko og sjenanse som er forbundet med vår produksjon og våre prosesser. Vi forventer det samme av våre leverandører av varer og tjenester.

6. UTVIKLING OG FORVALTNING AV PRODUKTER (PRODUCT STEWARDSHIP)

Vi vil undersøke og informere om risiko forbundet med våre produkter, om mulig redusere disse, forvisse oss om at risiko er håndtert på en god måte gjennom hele verdikjeden - og om nødvendig iverksette programmer som involverer leverandører, distributører, transportører, kunder, brukere og de som håndterer avfall.

7. RESSURSFORVALTNING

Vi vil vurdere våre ressurskilder og vil økonomisere med vann, energi, råvarer og arealer. Vi arbeider for reduksjon av utslipp og avfall i alle ledd, og innretter vår virksomhet slik at ressurstap som følge av sikkerhetssvikt og annet minimeres.

8. INTERESSEGRUPPER (STAKEHOLDERS)

Vi setter konkrete mål, kontrollerer våre HMS-resultater og rapporterer regelmessig til våre ansatte, omgivelser og interessenter om gode og mindre gode sider ved utviklingen. Vi vil lytte og ta initiativ til dialog om våre aktiviteter og produkter.

9. LEDELSESSYSTEMER

Vi vil innføre og vedlikeholde dokumenterte ledelsessystemer som ivaretar prinsippene i Responsible Care, og som er gjenstand for en formell vurdering (validering).

10. FORTID, NÅTID OG FREMTID

Responsible Care omfatter virkninger av fortidens såvel som dagens aktiviteter og dessuten mulige virkninger i fremtiden.

RC-bedriftene forplikter seg til disse grunnleggende prinsipper og til en årlig gjennomgang av etterlevelsen av dem.