Rekordhøyt driftsresultat før avskrivninger for borregaard

Borregaards driftsinntekter ble 1358 millioner kroner (1340 millioner kroner)¹ i 2. kvartal 2020. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA²) økte til 361 millioner kroner (283 millioner kroner).

BioMaterials (spesialcellulose og cellulosefibriller) og Fine Chemicals (farmasøytiske mellomprodukter og bioetanol) forbedret sine resultater, mens BioSolutions (ligninbaserte biopolymerer og biovanillin) og hadde et resultat på nivå med samme periode i fjor.

BioSolutions fikk en betydelig reduksjon i råvaretilgangen og dermed lavere salg, men bedre produktmiks og positive valutaeffekter motvirket dette. Lavere virkes- og energikostnader, høyt produksjonsvolum og gunstige valutaeffekter mer enn kompenserte for et lavere salgsvolum i BioMaterials. Innen Fine Chemicals var salg til desinfeksjonsmidler hovedårsaken til resultatforbedringen. Valuta bidro netto med ca. 30 millioner kroner i resultatframgang.

Gjennom 2. kvartal begynte effekter av den pågående koronasituasjonen å vise seg i salg og resultater. Stans i råvareleveransene til LignoTech South Afrika og redusert etterspørsel i enkelte produktområder for ligninbaserte biopolymerer og enkelte cellulosekvaliteter hadde en negativ effekt, mens økt salg av bioetanol til desinfeksjonsmidler bidro positivt.

Andre inntekter og kostnader var i 2. kvartal på -96 millioner kroner, i hovedsak på grunn av nedskrivning av eiendeler og restruktureringskostnader knyttet til virksomheten i Sør-Afrika.

Resultat før skatt ble 133 millioner kroner (140 millioner kroner). Fortjeneste per aksje ble 1,01 kroner (1,22 kroner).

- Vi er tilfreds med det sterke resultatet for konsernet og hvordan vår organisasjon har håndtert en krevende periode med betydelige forstyrrelser for vår virksomhet, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

Kontakter:

Direktør Investorkontakt Jørn Syvertsen, telefon 958 36 335 Direktør Organisasjon og samfunnskontakt Dag Arthur Aasbø, telefon 918 34 108

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før 2. Driftsresultat før avskrivninger, amortisering og andre poster