Naturgass erstatter tungolje

I løpet av 2013 vil Borregaard Fabrikker i Sarpsborg være uavhengig av tungolje i sin produksjon. Det innebærer blant annet store miljøforbedringer når det gjelder utslipp til luft.

Borregaard har de siste 12 årene jobbet etter en energistrategi med mål å erstatte bruk av tungolje med mer klimavennlige energikilder. Selskapet er nå inne i siste og avsluttende del av prosjektet.

Borregaard dekker i dag sitt konstante energibehov med ”grønne” kilder som energigjenvinning fra avfall, bioenergi og vannkraft. I enkelte perioder er det behov for mer energi enn vanlig. I disse periodene har Borregaard, frem til i dag, benyttet tungolje for produksjon av damp. Denne tungoljen vil i august 2013 erstattes med naturgass (LNG - Liquid Natural Gas – naturgass i væskeform).

Borregaard Fabrikker er underlagt Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften). Naturgassen er brannfarlig og er derfor definert som et farlig kjemikalium. Ettersom Borregaard vil oppbevare naturgass, er selskapet pålagt å ivareta strenge sikkerhetskrav som stilles fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Ulike sikkerhetstiltak i forhold til oppbevaring og transport av naturgass gjennomføres av Borregaard i samarbeid med leverandørene av naturgassen og anlegget. Sikkerhetstiltakene godkjennes av DSB før anlegget kan tas i bruk.

Bruk av naturgass har ingen negative konsekvenser for befolkningens helse. Tvert imot, vil bruk av naturgass gi store miljøforbedringer når det gjelder utslipp til luft, sammenlignet med tungolje. NOx-utslippet reduseres med hele 90 prosent, svoveldioksid (SO2) og støvutslipp vil nærmest elimineres og CO2-utslippet reduseres med 25 prosent. Ved bytte til naturgass vil problemer rundt eventuell nedfall av sot i området rundt Borregaard også elimineres.