Borregaard forplikter seg til store klimagassreduksjoner

Klimainitiativet Science Based Targets har godkjent Borregaards mål for reduksjon av klimagassutslipp. Borregaards utslipp skal reduseres med 53% innen 2030 og 100% innen 2050, sammenlignet med basisåret 2009.

Borregaard sluttet seg til Science Based Targets Initiative i 2017 og har satt vitenskapelige mål for reduksjon av klimagassutslipp som er i tråd med nivået som kreves for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader Celsius innen 2050.

- Vi har satt ambisiøse mål for langsiktige klimagassreduksjoner og forplikter oss til å gjennomføre en rekke nye klimatiltak. Vi skal fremme en bærekraftig utvikling gjennom å minimere negativ miljøpåvirkning fra produksjon og maksimere positiv miljøpåvirkning gjennom produktene vi produserer, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.

Siden 2009 er direkte og indirekte CO2-utslipp fra Borregaard allerede redusert med 34 prosent. Målet om å redusere utslippene med 100 prosent innen 2050, skal blant annet oppnås ved å redusere energiforbruket ytterligere og samtidig øke bruk av fornybar energi. I tillegg forutsettes teknologiutvikling innen karbonfangst og -lagring.

Borregaard har i tillegg fått godkjent Science Based Targets for reduksjon av indirekte klimagassutslipp med 30 prosent innen 2030 og 75 prosent innen 2050, med basisår 2017. Indirekte utslipp er utslipp som ikke oppstår direkte i forbindelse med Borregaards produksjonsprosesser, slik som utslipp forbundet med transport av varer, produksjon av råvarer og annet.

Borregaard har prioritert seks av de sytten bærekraftsmålene fastsatt av FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. Prioriteringene er foretatt på bakgrunn av de globale utfordringene verden står overfor, samt løsningene selskapet kan bidra med. De seks prioriterte bærekraftsmålene er: utrydde sult, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimaendringene og liv på land. På disse områdene kan Borregaard ha en innvirkning gjennom sitt bioraffinerikonsept og sine bærekraftige produkter.

Borregaard har et av verdens mest avanserte bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer selskapet avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1100 ansatte i 16 land og en omsetning i 2018 på 4,8 milliarder kroner fra salg i over 100 land.

Science Based Targets (SBTi) er et felles initiativ fra CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og WWF. Initiativet har som mål å øke selskapers ambisjoner for klimapåvirkning ved å redusere utslipp av klimagasser. Initiativet ble lansert i 2015 og "definerer og fremmer beste praksis innen vitenskapsbasert målstilling, tilbyr ressurser og veiledning for å redusere adferdsbarrierer, og vurderer og godkjenner selskapers mål".