Borregaard har prioritert 6 av FNs 17 bærekraftsmål med tanke på hvordan vi som selskap, med våre aktiviteter og løsninger, kan bidra til å løse verdens globale utfordringer:

 • 2    Utrydde sult
 • 8    Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
 • 9    Innovasjon og infrastruktur
 • 12  Ansvarlig forbruk og produksjon
 • 13  Stoppe klimaendringene, og
 • 15  Liv på land

Borregaard kan ha en positiv innvirkning på disse områdene gjennom vårt unike bioraffinerikonsept og våre bærekraftige produkter. Nedenfor finner du en komplett oversikt over Borregaards bidrag til alle de sytten målene for bærekraftig utvikling.

Utrydde fattigdom

 • Borregaard og resten av industrien genererer høy verdiskaping. Gjennom innkjøp av varer og tjenester og skattebidrag, skaper industrien positive ringvirkninger i form av direkte og indirekte arbeidsplasser
 • Betydelige skattebidrag. I 2022 bidro Borregaard-konsernet med 208 millioner kroner i skatt
 • Arbeidsplasser bidrar til en vei ut av fattigdom. Borregaard sysselsetter 1107 årsverk i 13 land

Utrydde sult

 • Effektive og bærekraftige produkter innen dyrefôr (SDG 2.4)
 • Plantevekststimulerende midler for matplanter
 • Beskyttelsesmidler som gir bedre og mer bærekraftige avlinger
 • Råmaterialer som ikke konkurrerer med matproduksjon
 • Borregaards Soypass-teknologi reduserer bruk av soya i dyrefôr og øker melkeproduksjon for melkekyr (SDG 2.4)
 • Borregaards vanillin har 90% lavere CO2-utslipp forbundet med seg, sammenlignet med oljebaserte alternativer
 • Spesialcellulose i næringsmidler

God helse

 • En rekke av Borregaards produkter erstatter farlige kjemikalier som blant annet løsemidler (SDG 3.9)
 • Produkter som bidrar til fettreduksjon i mat
 • Diagnostikk (farmasøytiske mellomprodukter)
 • Borregaard prioriterer ansattes helse og sikkerhet

God utdanning

 • Borregaard prioriterer kursing av ansatte – mange utviklingsprogrammer i konsernet
 • Samarbeid med skoler (utdanning, utstyr, besøksprogrammer)
 • Støtter vitensenter

Likestilling mellom kjønnene

 • Retningslinjer for likestilling. Aktiv rekruttering av kvinner på alle nivåer og i alle posisjoner (SDG 5.5, 5.c)
 • Overrepresentasjon av kvinner i lederutviklingsprogrammer (SDG 5.5)
 • 25% av Borregaards ansatte var kvinner i 2022

Rent vann og gode sanitærforhold

 • Fokus på reduksjon av vannforbruk (SDG 6.3)
 • Jobber med, og investerer i utslippskutt (SDG 6.3)
 • Produserer produkter for bruk innen vannrensing (SDG 6.3)
 • Eget vannrenseanlegg ved bioraffineriet i Sarpsborg (SDG 6.3)

Ren energi for alle

 • Benyttet 59% fornybar energi i 2022 (SDG 7.2)
 • Økt produksjon av bioetanol til drivstoff (SDG 7.2)
 • Leverer overskuddsvarme fra lavtemeperatur vann til lokal fjernvarme (SDG 7.2)
 • Produsent av innsatsfaktorer til batterier

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Borregaard og industrien forøvrig genererer høy verdiskaping og positive ringvirkninger i samfunnet. Borregaard har 1,107 FTEs årsverk ansatt i 13 land (SDG 8.2)
 • Betydelige skattebidrag
 • Gode arbeidsbetingelser og utdanningsprogrammer (SDG 8.5)
 • Overrekruttering av lærlinger (utover interne behov)
 • Finansiell bærekraft sikrer investeringer, FoU og kompetanseutvikling
 • Oppfølging av leverandører og godkjenning av nye leverandører i henhold til krav til ansvarlige innkjøp (SDG 8.5)
 • Promoterer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Innovasjon og infrastruktur

 • Betydelige investeringer innen innovasjon ved bruk av interne ressurser, i tillegg til bidrag fra institusjoner og universiteter (SDG 9.5)
 • Bærekraft er hovedfokus i innovasjonsarbeidet (SDG 9.5)
 • Nye og forbedrede produkter med bedre ytelse
 • Markedsdrevet innovasjon som involverer hele organisasjonen
 • Utvliker ny, bærekraftig og biobasert industri gjennom innovasjonprosjektene Exilva og BALI (SDG 9.5)
 • Leverer bærekraftige produkter og løsninger til infrastruktur
 • Produserer grønne kjemikalier til byggeindustri, deriblant ligninbaserte biopolymerer (SDG 9.4)
 • Bruker en betydelig andel av omsetningen på innovasjon (SDG 9.5)

Mindre ulikhet

 • Høy grad av kollektive velferdsgoder i selskapet (SDG 10.2 & SDG 10.3)
 • Høy grad av mobilitet på tvers i organisasjonen, muligheter for alle (SDG 10.2 & 10.3)

Bærekraftige byer og samfunn

 • Sosialt engasjement i lokalsamfunnet
 • Støtte til skoler, fritidsaktiviteter, sosiale initiativ, urban og bærekraftig utvikling (SDG 11.3)
 • Spesialcellulose i bygningsmaterialer (SDG 11.3)

Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Bærekraftig forretningsmodell med biobaserte produkter (SDG 12.2)
 • Full utnyttelse av råmaterialene
 • Kontinuerlig forbedring av påvirkning på miljø og klima
 • Investeringer i fornybar energi (bærekraft) (SDG 12.2)
 • Energistrategi for å øke bruk av grønn og fornybar energi og energieffektivisering (SDG 12.2)
 • Miljøinvesteringer for reduksjon av utslipp og avfall (SDG 12.4)
 • Langsiktig plan for å redusere organisk materiale, KOF, i utslipp til vann. Dette er allerede redusert med 44% i perioden 2010-2022 (SDG 12.4)
 • Kontinuerlig produktivitetsforbedringer, inkludert digitalisering
 • Forbedret kjemikaliesikkerhet (SDG 12.4)
 • Transparent bærekraftsrapportering i tråd med GRI-standarden (SDG 12.6)
 • Bærekraftig innkjøpsprogram

Stoppe klimaendringene

 • Bioraffinerikonseptet er en integrert del av Borregaards forretningsmodell – et viktig klimamål (SDG 13.2)
 • Etablert HMS/klima- og energistrategi (SDG 13.2)
 • Klimagassutslipp vurderes ved valg av transportalternativer (SDG 13.2)
 • Etablert vitenskapsbaserte mål (science-based targets) for reduksjon av klimagassutslipp (SDG 13.2)
 • Investeringer i fornybar energi og reduserte utslipp (SDG 13.2)
 • Klimapåvirkning er en viktig del av prosjektevaluering før nye investeringer

Livet under vann

 • Fosforutslipp er redusert med 70% mellom 2010 og 2022 (SDG 14.1)
 • Videreforedling av lignin fra celluloseproduksjon har ført til lavere utslipp til vann
 • Det er bygget og finansiert et laksekultiveringsanlegg på Borregaards område

Livet på land

 • Råmaterialer fra ansvarlige og sertifiserte kilder reduserer påvirkning på biologisk mangfold
 • Bærekraftskriterier er viktig i forbindelse med innkjøp av tømmer (SDG 15.1)
 • Aktivt samarbeid med målgrupper i skogens verdikjede (SDG 15.2)
 • Chain of Custody-sertifisert i tråd med FSC og PEFC skogstandard (SDG 15.1 & 15.2)

Fred og rettferdighet

 • Selskapet har et sett etiske retningslinjer og retningslinjer for samfunnsansvar (SDG 16.3)
 • Respekt for loven og aktive bidrag for god dialog med lokale myndigheter (SDG 16.3)

Samarbeid for å nå målene

 • Medlem av Global Compact og Responsible Care
 • Miljørapportering: CDP, Global Compact og selskapets årsrapport (SDG 17.14 & 17.16)
 • Representert i ulike miljøfora, nasjonalt og internasjonalt (SDG 17.16)
 • Samarbeider med kunder innen utvikling av bærekraftige produkter og løsninger (SDG 17.16)