Vedtekt Borregaard ASA

Vedtatt 17. oktober 2012.

Endret 15. april 2013, 13. april 2016 og 7. april 2022.

§ 1 – FORETAKSNAVN

Selskapets navn er Borregaard ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap

§ 2 – FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Sarpsborg kommune.

§ 3 – VIRKSOMHET

Selskapets virksomhet er utvikling, produksjon og salg av biokjemikalier, biobaserte spesialprodukter og andre kjemikalier, og annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette. Virksomheten kan også drives gjennom deltakelse i eller i samarbeid med andre selskaper.

§ 4 – AKSJEKAPITAL

Aksjekapitalen er kr 100 000 000 fordelt på 100 000 000 aksjer pålydende kr 1,-. Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister.

§ 5 – STYRE

Selskapets styre skal ha mellom tre og ti medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6 – SIGNATUR

Selskapets firma tegnes av daglig leder og styrets leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7 – GENERALFORSAMLING

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i selskapets generalforsamling, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

– Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

– Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal framgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

Selskapets generalforsamlinger kan holdes i Oslo kommune. Aksjeeiere som vil møte på generalforsamlingen, må melde dette til selskapet. Meldingen må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan fastsette en senere frist hvis det skjer før innkalling til generalforsamlingen er sendt aksjeeierne.

§ 8 – NOMINASJONSKOMITÉ

Selskapet skal ha en nominasjonskomité som skal bestå av tre eller fire medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Medlemmene skal være uavhengige av styret og den daglige ledelsen. Nominasjonskomiteens medlemmer, herunder lederen, velges av generalforsamlingen for ett år av gangen.

Nominasjonskomiteen avgir innstilling til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og medlemmer til nominasjonskomiteen, samt godtgjørelse til styrets og nominasjonskomiteens medlemmer. Godtgjørelse til medlemmene av nominasjonskomiteen fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vedta instruks for nominasjonskomiteen.