Enova støtter biogassanlegg

Torsdag 18. august besøkte olje- og energiminister Ola Borten Moe, Borregaard Fabrikker i Sarpsborg. Enova har tildelt Borregaard 30 millioner kroner til bygging av et nytt anlegg som både skal rense avløpsstrømmer fra industriprosessene og produsere biogass.

- Fornybar energiproduksjon er et viktig satsingsområde for regjeringen. Tildelingen viser nok en gang potensialet for konvertering fra fossile energikilder til fornybar energi i industrien. Økt interesse for å investere i nye miljøvennlige løsninger viser at aktørene i industrien tar fremtidens utfordringer på alvor. Alle industrivirksomheter bør gjennomgå egen energibruk for å sikre at energi brukes effektivt og at mulighetene for bruk av fornybar energi utnyttes, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Tildelingen vil utløse økt fornybar energiproduksjon på 34,9 GWh biogass pr år. Den produserte gassen vil bli benyttet til bedriftens tørking av lignin, og vil erstatte tungolje og propan.

De totale investeringene knyttet til det nye anlegget er beregnet til 150 mill kr. Anlegget kan produsere inntil 45,9 GWh biogass pr år. Anlegget vil i startfasen produsere ca 37 GWh pr år, men en planlagt utvidelse av fabrikken forventer å gi en økning til 45,9 GWh fra år 2015.

Enova er et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet og er regjeringens viktigste verktøy i satsingen på en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova tar selv beslutninger i enkeltsaker. Olje- energidepartementet deltar ikke i behandlingen av enkeltsaker og er ikke klageinstans for beslutninger fattet av Enova.