Borregaard åpner miljøfabrikk

Torsdag 13. februar gjennomføres offisiell åpning av Borregaards nye biologiske renseanlegg, Miljøfabrikken. I tillegg til å bringe Borregaards utslipp av organisk materiale ned til et historisk lavt nivå, er fabrikken et av Norges største biogassanlegg.

- Miljøfabrikken lever opp til sitt navn. I tillegg til å vesentlig redusere utslipp til vann, gir anlegget grønn energi i form av biogass som erstatter fossilt brensel for tørking av lignin. Dette gir igjen en vesentlig CO2-reduksjon fra våre prosesser, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.

Historisk lave utslipp til vann
Miljøfabrikken er plassert ved Borregaards bioraffineri i Sarpsborg og renser prosessvann før det slippes ut. Borregaards utslipp av organisk materiale, målt som kjemisk oksygenforbruk (KOF), var i 2013 på 76 tonn per døgn. Miljøanlegget ble igangsatt høsten 2013 og forventes fra 2014 å redusere utslippene til et historisk lavt nivå, tilsvarende 69 tonn per døgn.  

Det biologiske renseanlegget er designet for god kapasitet og høy nedbrytningsgrad. Anlegget er legionellasikkert og møter nye konsesjonskrav når det gjelder utslipp til vann.

Reduserer utslipp til luft
Biogassen som produseres i Miljøfabrikken erstatter fossilt brensel i deler av produksjonsprosessen og tilsvarer 35 GWh årlig. Det alene gir en CO2-reduksjon på over 8000 tonn, i tillegg til å redusere utslippene av SO2 og NOX. Borregaard har mottatt 30 millioner kroner i støtte fra ENOVA til bygging av Miljøfabrikken, som totalt har kostet rundt 240 millioner kroner. ENOVAs administrerende direktør Nils Kristian Nakstad vil stå for den offisielle åpningen av anlegget.

2 milliarder i miljøinvesteringer
Borregaard har i løpet av de siste 20 årene brukt 2 milliarder kroner i ulike miljøinvesteringer. I løpet av de siste 13 årene har Borregaard Fabrikker i Sarpsborg jobbet etter en energistrategi med mål å erstatte bruk av tungolje med mer klima- og miljøvennlige energikilder. Borregaard dekker i dag sitt konstante energibehov med grønne kilder som energigjenvinning fra avfall, bioenergi og el. I perioder med mye kulde eller ekstra energikrevende produksjon, er det behov for mer energi enn vanlig. I disse periodene benyttes naturgass som energikilde og Borregaard Fabrikker er i dag helt uavhengig av tungolje i sin produksjon.