Sirkulær økonomi og kaskadebruk i Borregaards bioraffineri

I en sirkulær økonomi er målet å utnytte samfunnets ressurser best mulig og så lenge som mulig. 

Dette kan oppnås gjennom høy utnyttelse av råvarer, reduksjon av avfall, utslipp og bruk av energi, samt ved gjenbruk og gjenvinning av produkter. Et av de grunnleggende prinsippene er miljøvennlig design; å se på avfall som en ressurs og designe produkter på en måte som sikrer at materialer kan gjenvinnes mer effektivt.

Effektiv utnyttelse av sidestrømmer og kaskadebruk er hjørnesteinene i en sirkulær økonomi. I denne sammenheng betyr kaskadebruk at sidestrømmen fra en prosess brukes som råstoff for den neste.

Borregaards bioraffineri er en ekstraordinær kaskadeoperasjon der tømmeret, som består av fiber, lignin og sukker, blir omgjort til cellulose før sidestrømmene fra denne produksjonen utnyttes til en rekke andre verdifulle produkter.

Sidestrømmen utnyttes først til produksjon av bioetanol, før sidestrømmen fra etanolproduksjonen utgjør råvarer for ligninbaserte biopolymerer. Deler av ligninet brukes også i produksjon av biovanillin, og deler av cellulosen omdannes til cellulosefibriller.

Noen sidestrømmer fra produksjonen selges også til andre næringer, som igjen bruker disse som råvarer i sin produksjon. Kvistmasse er eksempler på slike sidestrømmer. Massen fjernes fra cellulosen og brukes til produksjon av emballasjematerialer og jordforbedring. Sidestrømmene som ikke kan utnyttes som råvare til produkter, omdannes til bioenergi for bruk i produksjonsprosessene.

Borregaards viktigste råvare er gran. Den høstes fra sertifiserte og nærliggende skoger og fraktes ved hjelp av bærekraftig transport. Helse og sikkerhet, utslipp og kostnader vurderes gjennom hele verdikjeden. På denne måten er Borregaard, både internt og sammen med eksterne leverandører og kunder, en del av et intrikat og veletablert kaskadesystem for biobaserte produkter, mellomprodukter og sidestrømmer.

Med andre ord, vårt bioraffineri er bygget på prinsippene for både kaskadebruk og sirkulærøkonomi.

 

 

Høy råvareutnyttelse

I norske skogsbaserte næringer utnyttes hele tømmerstokken til produkter. Den viktigste driveren for høsting av trær i Norge, er byggeindustrien. Den mest verdifulle delen av treet benyttes til byggematerialer.

En tredjedel av tømmeret som ankommer sagbruket, blir restmateriale i form av sagflis. Den gjenværende delen av treet og flisen fra sagbrukene er råvarer for Borregaards bærekraftige og høyverdige produkter. Borregaard utnytter 94% av tømmeret, hvorav 82% blir til kommersielle produkter, 10% blir til intern energi og 2% selges som bioenergi.

 

Figuren viser økningen i verdiskaping i NOK per fastkubikkmeter tømmer fra Borregaards bioraffineri i Sarpsborg. Verdiskaping er definert som verdien på produkter solgt fra bioraffineriet, trukket fra kostnaden for materialer, tjenester og avskrivninger. 

Redusert bruk av innsatsfaktorer

Ettersom det meste av tømmeret utnyttes til produksjon av produkter ved bioraffineriet i Norge, er det begrenset hvor mye energi som kan genereres fra restbiomasse. Derfor henter Borregaard varmeenergi fra flere kilder, deriblant fornybar elektrisitet, utvinning av varmeenergi fra produksjonsprosesser, energi fra forbrenning av sortert husholdningsavfall og naturgass.

En kontinuerlig innsats for å øke Borregaards energieffektivitet, samt effektivisere produksjonen, har redusert innsatsfaktorene per produsert produkt. På denne måten blir CO2-avtrykket til produktene våre stadig mindre, mens verdiskapningen fra ressursene økes.

Restenergien fra Borregaards produksjonsprosesser er i tillegg den viktigste energikilden til fjernvarmeanlegget i Sarpsborg sentrum, noe som erstatter tidligere oljebasert oppvarming.

 

Figuren viser økning i verdiskaping per tonn scope 1 og scope 2 CO2-utslipp fra virksomheten i Borregaard-konsernet. Verdiskaping er definert som verdien på solgte produkter (inntekter) fratrukket materialkostnader, tjenester og avskrivninger.