Rekordresultat i 1. Kvartal

Borregaards driftsinntekter var 1.113 millioner kroner (1.007 millioner kroner)¹ i 1.kvartal 2016. Driftsresultatet (EBITA)² økte til 171 millioner kroner (105millioner kroner), som er det beste kvartalsresultat Borregaard har oppnådd.

Performance Chemicals (ligninvirksomheten) og Specialty Cellulose hadde begge fremgang, mens det var en tilbakegang for Other Businesses. Valutaforhold bidro positivt i alle forretningsområder. Råvare-, energi- og andre driftskostnader var stabile. Produksjon og salg ved anlegget i Sarpsborg var volummessig noe lavere enn i 1. kvartal 2015 som følge av brannen i modningssiloen i oktober 2015, men forsikringsdekning gjorde at resultateffekten var begrenset.

Performance Chemicals oppnådde et historisk høyt kvartalsvis driftsresultat som følge av gunstige valutaforhold. Salgsvolumet økte med 8% som følge av oppkjøpet av Flambeaus ligninvirksomhet. Det var fortsatt krevende markedsforhold for produkter til byggsektoren og til oljevirksomhet. Fremgangen for Specialty Cellulose skyldes primært gunstige valutaeffekter. Lavere salgspriser ble langt på vei oppveid av en bedre produktmiks. Nedgangen i EBITA for Other Businesses skyldes hovedsakelig høyere aktivitet og kostnader i Exilva-prosjektet.

Resultat før skatt i 1. kvartal ble 161 millioner kroner (100 millioner kroner). Fortjeneste per aksje ble 1,21 kroner (0,74 kroner).

Gunstige valutaeffekter bidro til et rekordresultat både for konsernet og for Performance Chemicals. Generelt er markedsforholdene for ligninprodukter fortsatt krevende, men vi er tilfreds med at arbeidet med reallokering av ligninvolumer nå begynner å vise resultater, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

1.            Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2.            Driftsresultat før amortisering og andre poster