Borregaard investerer i nye miljøtiltak

Gjennom betydelige investeringer i ulike miljøtiltak skal Borregaard redusere NOx-utslippene med over 50 prosent fra 2018. Tiltakene er støttet av Næringslivets NOx-fond.

Borregaard har gjennom det siste tiåret gjennomført en energistrategi for å erstatte bruk av tungolje med mer klima- og miljøvennlige energikilder. I samme periode har Borregaard redusert CO2 -utslippene med hele 50 prosent. Borregaard dekker i dag sitt konstante energibehov, i hovedsak i form av damp, med gjenvinning av prosessvarme fra produksjonen, bioenergi og energigjenvinning fra avfall.

Én av Borregaards energikilder er en biokjel som gjenvinner restprodukter fra produksjon av vanillin og cellulose til damp. I prosessen benyttes spillolje som støttefyring, noe som er en kilde til utslipp av NOx og CO2. Gjennom ombygging av anlegget erstattes spilloljen med naturgass, noe som gir store miljøfordeler.

I tillegg har Borregaard to spraytørker som tørker ut vannet i ligninproduktene for å produsere pulver. Også i disse anleggene skal energikilden erstattes, i dette tilfellet fra propan til en blanding av naturgass og biogass fra Borregaards renseanlegg.

Disse tiltakene er estimert å redusere NOx-utslippet med inntil 100 tonn årlig, i tillegg til at CO2-utslippene reduseres med 14.500 tonn per år. Tiltakene har dermed en positiv effekt både med hensyn til lokal luftkvalitet og klimagassutslipp. Prosjektet har en kostnad på 78 millioner kroner og støttes av Næringslivets NOx-fond som bidrar med inntil 25,9 millioner kroner. Planlagt ferdigstillelse er siste kvartal 2018.

 

Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1010 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser og finkjemikalier.

Næringslivets NOx-fond er et spleiselag der bedriftene som deltar kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Reduserte NOx-utslipp er fondets hovedmål og betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. NOx-fondet er stiftet av 15 samarbeidende næringsorganisasjoner; Byggevareindustriens Forening, Fiskebåt, Hurtigbåtforbundet, KS Bedrift, Kystrederiene, NHO Luftfart, NHO Reiseliv, NHO Sjøfart, Norges Fiskarlag, Norges Rederiforbund, Norsk Fjernvarme, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Næringslivets Hovedorganisasjon og Sjømat Norge.