Retningslinjer for engasjement for miljø, klima, helse og sikkerhet

 

 

1 Formål

Borregaards retningslinjer for sitt engasjement innen miljø, klima, helse og sikkerhet er forankret i selskapets forretningsmodell, bedriftskultur og verdier. Hensikten med denne policyen er å øke engasjement, bevissthet og kontinuerlig forbedring på disse områdene og legge føringer for selskapets spesifikke prosedyrer og praksis. Et sterkt HMS- og klimaengasjement vil styrke selskapet og bidra til langsiktig bærekraft.

 

2 Omfang

Disse retningslinjene gjelder for hele Borregaard-konsernet og dets datterselskaper (> 50 % eierandel). I selskaper hvor Borregaard har en minoritetsandel, uttrykker policyen Borregaards ambisjoner på disse områdene. Borregaard vil også basere sine forventninger til leverandører og viktige partnere på denne policyen.

 

3 Ansvar

Direktør - organisasjon og samfunnskontakt/leder for selskapets Sustainability Board har det overordnede ansvaret for policyen. Styret har godkjent policyen.

 

4 Generelle målinger og ambisjoner for miljø klima, helse og sikkerhet

Borregaards overordnede miljø-, klima-, helse- og sikkerhetsmål er at selskapet og dets aktiviteter skal bidra til bærekraftige kundeløsninger uten vesentlig skade på menneskers helse og miljø (inkludert klima, vann og skog). Med dette utgangspunktet er det lagt opp til følgende generelle tiltak:

 • Integrering av HMS- og klimasaker i selskapets overordnede styringssystem for strategi, risikostyring, forretningsplaner, investeringer og kulturutvikling.
  • En proaktiv tilnærming til HMS og klimaarbeid, hvor føre-var-prinsippet er rettesnor.
  • HMS- og klimarisiko vil bli identifisert og vurdert, og det skal settes inn tiltak for å redusere risiko.
 • Styrke medarbeidernes bevissthet gjennom dialog, opplæring, observasjon og oppfølging.
 • Ledere som rollemodeller.
 • Grundig og systematisk årsaksanalyser for å oppnå forbedringer.
 • Dokumentasjon, åpenhet og åpen kommunikasjon med alle interessenter.
 • Etablering av mål og handlingsplaner for kontinuerlig forbedring på disse områdene.

Borregaard følger FN Global Compacts 10 prinsipper for å drive forretning innen områdene menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon.

Vi har knyttet våre retningslinjer til de relevante bærekraftsmålene til FN som vi har innvirkning på eller som kan påvirke vår virksomhet og aktiviteter.

 

4.1 MILJØET

I selskapets miljøarbeid vil et bærekraftsperspektiv legges til grunn for arbeidet med utslipp, energibruk, vannforbruk samt innkjøp av råvarer og andre innsatsfaktorer:

 • Livssyklustilnærming som grunnlag for evaluering og prioriteringer, både ved innovasjon av nye produkter og for tiltak i hele verdikjeden.
 • Råvareleverandører vil bli pålagt å følge Borregaards standarder og ambisjoner.
 • Bidra til sirkulær økonomi gjennom høy råvareutnyttelse og reduksjon av avfall.
 • Etablere mål og tiltak innen viktige miljøområder som energiforbruk, utslipp, vannforbruk, avfallsreduksjoner og biologisk mangfold.

 

4.1.1 Vann

Borregaard erkjenner at rent vann er av vesentlig betydning for samfunnet (som det fremgår av vår menneskerettighetspolicy) og ulike økosystemer. Vann har også en avgjørende rolle i Borregaards virksomhet. De fleste av våre produksjonsenheter er lokalisert i områder hvor det er rikelig med vann, men også vannkvaliteten er viktig for vannsystemene og miljøet.

Borregaards ambisjon er å kontinuerlig redusere påvirkningen på de tilkoblede vannsystemene, og selskapet vil rapportere om vannrelaterte forhold og tiltak til sine interessenter.

Selskapet vil:

 • Integrere vannrelaterte faktorer og viktigheten av disse i sine langsiktige strategiske planer med tanke på både muligheter og trusler.
 • Etablere mål og handlinger for å redusere vannforbruk og påvirkning på vann fra sin virksomhet. Resultatene vil bli målt og rapportert også i henhold til relevante myndighetsdirektiver.

 

4.1.2 Skogråstoff

Skog spiller en viktig rolle som karbonlager, for biologisk mangfold og som råstoff for produkter som kan erstatte oljebaserte produkter (Ref. UN report on land use, 2019).

Borregaard vil, gjennom sine forretnings- og innkjøpssystemer, respektere verdien av bærekraftig skog. Borregaard vil som en betydelig kjøper av skogråstoff hente virke fra forsvarlig og bærekraftig skogbruk. Gjennom vårt bioraffinerikonsept vil vi etterstrebe høy råvareutnyttelse og utvikle og framstille produkter med høy verdiskapning som kan erstatte petrokjemisk-baserte produkter.

Selskapet vil:

 • Sikre at 100 % av innkjøpt virke til bioraffineriet i Sarpsborg skal være sertifisert (FSC® eller PEFC).
 • Etablere KPIer basert på dokumentasjon for innkjøp av bærekraftig ligninråstoff.

 

4.2 KLIMA

Borregaard støtter internasjonal innsats for å avbøte klimaendringene og redusere klimagassutslippene. Utover sine juridiske forpliktelser, vil Borregaard iverksette klimatiltak for å nå de globale målene i Paris-avtalen. Borregaard vil innta en proaktiv tilnærming til klimarelaterte aspekter ved sin virksomhet, ved å tilby klimavennlige kundeløsninger gjennom utslippsreduksjoner (gjennom hele verdikjeden, inkludert scope 3-utslipp), energiløsninger (f.eks. fornybare og bærekraftige løsninger), enøk-tiltak og utvikling av produkter med et gunstig klimaavtrykk.

Selskapet vil:

 • Integrere klimarelaterte forhold og viktigheten av disse i sine langsiktige strategiske utviklingsplaner med tanke på både muligheter og trusler.
 • Bruke livsløpsanalyser for å dokumentere klimapåvirkning av aktiviteter og produkter og gi begrunnelse for disse
 • Dokumentere klimagassutslipp knyttet til selskapets aktiviteter
 • Etablere mål og handlinger (f.eks. gjennom Science Based Target-initiativet) for reduserte utslipp av GHG i tråd med 1,5 graders målet i samsvar med IPPCs 6. vurderingsrapport.

 

4.3 HELSE

Borregaard har som mål å tilby et arbeidsmiljø for sine ansatte som generelt bidrar positiv til deres helse.

Selskapet vil:

 • Etablere et godt, inkluderende arbeidsmiljø med meningsfulle oppgaver, støtte og tilbakemeldinger fra kolleger og ledere.
 • Minimere potensialet for eksponering for stoffer med negative helseeffekter.
 • Organisere arbeidsprosesser for å redusere sykefraværet.
 • Etablere mål og tiltak for å redusere sykefraværet.

 

4.4 SIKKERHET

I Borregaard omfatter sikkerhet både personsikkerhet og prosessikkerhet. Borregaards ambisjon er å fremme en sikkerhetskultur som omfatter handlinger og systemer som vil føre til null skadelige hendelser og null skader på ansatte eller tredjeparter som følge av våre aktiviteter. Dette vil innebære:

 • Ledelsens forpliktelse og engasjement sammen med ansatte for å eliminere utrygge forhold og handlinger.
 • Følge «sikkerheten først»-prinsippet ved en proaktiv tilnærming ved å bruke et hierarki av tiltak for å håndtere farlige forhold (eliminering, substitusjon, tekniske løsninger og administrative kontroller i tillegg til bruk av personlig verneutstyr).
 • Aksept og oppmuntring til observasjoner av kolleger for å forbedre og forsterke trygge arbeidsforhold («Takk for at du sa fra»).
 • Etablering og oppfølging av rutiner for trygge arbeidsrelaterte reiser og besøk ved 3. parts lokaler/anlegg.
 • Etablering av sikkerhetsnivåer som minimerer risiko, og en kommunikasjon som skaper tillit blant folk som bor og arbeider i nærheten av våre produksjonsanlegg.
 • Etablering av mål og handlinger for å nå null skader og null skadelige hendelser som branner, eksplosjoner og uønskede utslipp av farlige stoffer.

 

5.0 NØKKELMÅL

Miljø:

 • 100 % av innkjøpt trevirke (til bioraffineriet i Norge) skal være sertifisert (FSC® eller PEFC)
 • Utslipp av KOF til Glomma under 52 tonn/dag (Sarpsborg-anlegget) i 2023
 • Utslipp av KOF til Glomma under 40 mt/dag (Sarpsborg-anlegget) i 2030

 

Klima:

 • Reduser Scope 1 og 2 utslipp med 42 % innen 2030 og netto 100 % innen 2050 (2020 basisår)
 • Reduser Scope 3 utslipp med 25 % innen 2030 og 90 % innen 2050 (2020 basisår)

 

Helse:

 • Sykefravær under 4,0 % i 2023
 • Sykefravær under 3,0 % på lang sikt

 

Sikkerhet:

 • Verdi for totale skader per million arbeidstimer, rullerende 12 måneder (TRIF): under 3,5 i 2023
 • TRIF på lang sikt: 0

 

Målene gjennomgås årlig, og arbeid med målene er beskrevet i selskapets bærekraftsrapport.

 

Dokumentet er oppdatert 23. mars 2023