Bruk av skog som klimatiltak

Skogen spiller en viktig rolle i kampen mot klimaendringer. Bruk av landområder som klimatiltak kan være et viktig bidrag til utslippsreduksjoner. 

FNs spesialrapport om klimaendringer og bruk av landområder fra 2019, viser at bruk av landarealer spiller en viktig rolle innen klima. Bruk av landområder bidrar til utslipp, men også til opptak av CO2. Landområder utgjør det viktigste livsgrunnlaget for mennesker gjennom tilførsel av mat, ferskvann og flere andre økosystemtjenester, i tillegg til biologisk mangfold.

Landområder er både en kilde til og et tiltak mot klimagasser og spiller en nøkkelrolle i utvekslingen av energi, vann og aerosoler mellom landoverflaten og atmosfæren. Økosystemer på land og biologisk mangfold er sårbare for pågående klimaendringer. Bærekraftig landforvaltning kan bidra til å redusere de negative effektene av klimaendringer i økosystemer og samfunn.

Avskoging er en trussel mot både klima og biologisk mangfold. Endringer i skogen, som eksempelvis skogplanting og fjerning av skog, har en direkte påvirkning på den regionale overflatetemperaturen.

Landrelaterte tiltak bidrar til tilpasning til klimaendringer, utslippsreduksjoner og bærekraftig utvikling. Deriblant planting av skog i nye områder, redusert avskoging og økt bruk av bioenergi. FNs rapport viser at skogsområdene må endres med mellom -2 og 12 millioner km, avhengig av befolkningsvekst og teknologiutvikling.

Dersom man i for stor grad dyrker skog i nye områder, kan dette legge press på landområdene og føre til redusert matsikkerhet og vannmangel. Klimatiltak kan imidlertid implementeres på måter som ikke konkurrerer med bruk av landområder, deriblant forbedringer i avlinger, redusert matsvinn, mer effektiv matproduksjon, mindre matkonsum, skogbruk og økt karboninnhold i jord.

Det sorte karbonet fra olje, kull og gass til bruk i energiproduksjon, må erstattes av bærekraftige alternativer som vann, vind og skog. Overgangen fra et fossilt til et fornybart samfunn betyr også at verden vil trenge alt tømmeret som kan høstes innenfor en bærekraftig ramme. 

Avskoging må reduseres betydelig, og skog må plantes i nye områder. CO2-opptaket i eksisterende skogsområder må økes gjennom bedre planting og mer bærekraftig skogbruk. Bærekraftig bruk av skogen er et trumfkort i kampen mot klimaendringer.

Norsk skogindustri har høy bærekraftsstandard og en betydelig andel sertifisert trevirke. For hvert tre som høstes, plantes to nye. I dag har Norge tre ganger så mye skog som for hundre år siden.

Hvert år vokser de norske skogene, som har blitt nøye overvåket siden 1920-tallet av Landsskogtakseringen, med 15 millioner kubikkmeter. Så lenge skog forvaltes på en bærekraftig måte med tiltak for å opprettholde biologisk mangfold, sitter verden på en enorm, evigvarende ressurs.